KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İhtiyaç ve Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

İhtiyaç ve Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53'ncü maddesi hükümleri 

görev  yaptığı  kurumda  ihtiyaç  ve  norm  kadro  fazlası  konumunda  bulunan  öğretmenlerin  atama  işlemleri  ekli 

takvim doğrultusunda yapılacaktır.

Bu  kapsamda; aşağıdaki   hususların   göz  önünde  bulundurulması  gerekmektedir;

1-Kurum  Müdürleri  Bakanlığımızca  onaylanan  norm  kadro  tespit  çizelgesine  göre  ekte  belirtilen  takvim 

doğrultusunda  kendilerine verilecek  olan  şifre ile  öncelikle  kurumlarında norm  kadro  fazlası  olan  öğretmenleri 

belirleyerek  sisteme  işleyecek  olup,  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlükleri  de  kendilerine verilmiş olan  şifre  ile  ilçe 

emrinde  bulunan  öğretmenleri  ihtiyaç  fazlası  olarak  belirleyip  sisteme  işleyeceklerdir.   Norm  kadrosu  olarak 

belirlenenlere  ait  liste  çıktısı  alınarak  okul/kurum  müdürlüklerinde  muhafaza  edilecektir.  İhtiyaç/norm  fazlası 

öğretmenin sisteme işlenmesinden okul/kurum müdürleri sorumludur.

2-Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden kendisi engelli olanlar  (en az %40 oranında)ile bakmakla yükümlü 

oldukları (çocuk, eş,  anne, baba, kardeş) yakınlarının ağır engelli  raporu  olanlar norm kadro fazlası olarak 

belirlenebileceklerdir.

3-Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle  şehit olan veya çalışamayacak 

derecede malul olan yada malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen 

olarak görev yapan eşve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

4-  Norm  Kadro  fazlası  olan  öğretmenlerden;  askerlik  sebebiyle  ücretsiz  izinde  olanlar  norm  fazlası  olarak 

belirlenebileceklerdir.

5-Okul/Kurum Müdürleri tarafından; Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce onaylanmış norm kadro tespit 

çizelgelerine göre norm kadro fazlası konumunda bulunantüm öğretmenlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

(Aylıksız izinde bulunan  öğretmenlerden; norm kadro fazlası olan  öğretmenler sisteme dahil edilecektir.) Norm 

fazlası tüm öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri  için "norm kadro fazlası  olduğu" öğretmene imza 

karşılığında  tebliğ edilecek ve  tebellüğ belgesi  istenildiğinde  gönderilmek üzere  okul/kurumda  muhafaza 

edilecektir. Tebliğişleminden okul/kurum müdürleri sorumludur.

6-Okul/Kurum Müdürleri tarafından kendisine bilgilendirme yapılan  ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler 

tercih  başvurularını elektronik  ortamda  http://kayseri.meb.gov.tr/atamaadresinden  T.C  kimlik numaraları  ve 

kurum kodu ile yapacaklardır. 

7-Atama için tercih başvurusunda bulunmak istemeyen ihtiyaç ve norm kadro  fazlası tüm öğretmenlerin belirtilen 

adresten T.C  kimlik numaraları  ile sisteme  giriş yaparak  "Norm Fazlasıyım Tercihte  bulunmak istemiyorum" 

kutucuğunu işaretleyerek kaydetmeleri ve bunun okul/kurum müdürü tarafındantakibi gerekmektedir. 

8-  Öğretmenlerin  hizmet  puanlarının  hesaplanmasında başvuruların  son  günü  esas  alınacaktır.  Öğretmenler 

MEBBİS modülünde bulunan kişisel bilgilerinin (hizmet puanı, zorunlu hizmet durumu, göreve başlama ve ayrılış

işlemleri  vs.)  doğruluğundan  bizzat  kendileri  sorumlu  olup,  varsa  hataların   okul/kurum  müdürlüklerince 

düzeltilmesi sağlanacaktır.

9-Okul/Kurum  Müdürü  tarafından  atama  için  tercih  başvurusunda  bulunan  ya  da  "Norm  Fazlasıyım  Tercihte 

bulunmak  istemiyorum"   kutucuğunu  işaretleyerek  kayıt  yapan  öğretmenlerin  başvurularını  sistem  üzerinden 

onaylanacak  olup, norm  kadro  fazlası  olmayan  öğretmenlerin  sistem  üzerindeki  başvurusu  kesinlikle 

onaylanmayacak ve reddedilecektir. 

10-   Milli  Eğitim  Bakanlığı  Öğretmen  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Yönetmeliğinin  50.maddesinin  2.fıkrası 

gereğince; "Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri 

il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe  içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları 

eğitim  kurumuna  aradan  üç  yıl  geçmeden  atanma  isteğinde  bulunamayacaktır.  Okul/kurum  müdürlükleri  onay

işlemlerinde bu hükmü dikkate alarak tercih onaylarını yapacaklardır.

11-Öğretmenler başvuru tarihlerinde kendilerine açılan eğitim kurumları arasından 1.öncelik olarak 20 adet kendi 

ilçesinden,  2.öncelik  olarak  20  adet  farklı  ilçeden  olmak  üzere  en  fazla  40  adet  eğitim  kurumunu  tercih 

edebileceklerdir. 

12-Tercihte bulunan  adayların başvuruları  Okul/Kurum Müdürü  tarafından onaylandıktan  sonra 2  adet 

çıktı alınarak öğretmen ve kurum müdürü tarafından imzalanacak ve 1 nüshası istenildiğinde gönderilmek 

üzere okul/kurumda muhafaza edilecektir.

13-Bilişim  Teknolojileri  alan  öğretmenlerinden  "Bilgisayar  ve  Öğretim  Teknolojileri  Öğretmenliği", 

"Matematik-Bilgisayar  Bölümü", "İstatistik  ve  Bilgisayar  Bilimleri", "Bilgisayar  Teknolojisi  Bölümü/Bilgisayar 

Teknolojisi  ve  Bilişim  Sistemleri  Bölümü"  ve  "Bilgi  Teknolojileri"  mezunları,  mesleki  ve  teknik  ortaöğretim 

kurumlarını tercih edemeyecektir.

14-Norm  açığı  olarak  ilan  edilen  eğitim  kurumlarına,  norm  kadro  fazlası  öğretmen ataması  takvimi  içerisinde

yargı kararı, soruşturma, hizmetin gereği, ohal iadesi, bakanlık ataması, atama iptali vb.  nedenlerle atama 

yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

15-Spor Liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden 

eğitimi alan öğretmenlerinden daha  önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile  güzel sanatlar liselerine atanmış

olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beşyıldan fazla süre geçmemiş olması  şartıyla bu eğitim kurumlarını 

tercih  edebileceklerdir.  Başvuruda  bulunan  öğretmenlerin  kadrosunun  bulunduğu  okul/kurum  müdürlüklerinin 

yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

16-Gerekli  şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilenişve işlemleri tam ve zamanında 

yapmayan okul/kurum ve ilçe yöneticileri sorumludur.

17-Norm  kadro  fazlası  olan  öğretmenlerden  ataması  yapılanların  atamaları  iptal  edilmeyecektir.

Öğretmenlerimizin tercihlerini kullanırken bu hususu  göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

18-Okul/kurum Müdürlüğünce "Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başvuru ve Yer Değiştirme İşlemlerine ilişkin 

atama  duyurusunun  (resmi  yazı) okul/kurumda  görev  yapan  norm  kadro  fazlası  öğretmenlere  imza 

karşılığında duyurularak, istenildiğinde ibraz etmek üzere o kul/kurumda muhafaza edilecektir.

19-Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri ile ilgili yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 

İl Milli  Eğitim Müdürlüğü  İnsan Kaynakları  (Atama)  Şube Müdürlüğü'nün aşağıda  belirtilen iletişim yolları ile 

irtibata geçilebilecektir.

20- 4,5, ve 6. Hizmet alanlarında görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler kendilerine açılan tercihler 

arasında yer alan 1, 2, ve 3. hizmet alanlarındaki  eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak herhangi bir özrü 

(eşdurumu, sağlık.vs.) bulunmayanlar bir sonraki atama döneminde  zorunlu hizmet durumu ertelenmeyeceğinden 

zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere yeniden zorunlu hizmet okullarına atanabileceklerdir. İlgililerin 

bu durumu göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

21- Aylıksız izinde olup norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler başvuru yapabileceklerdir. 

22- Proje okullarında görev yapan norm kadro fazlası öğretmenler istemeleri halinde başvuru yapabileceklerdir.

23- Atamalar ilçe içinde öncelik verilmek üzere hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanı eşitliği 

halinde  sırasıyla;  öğretmenlikteki  hizmet  süresi  daha  fazla  olana,  öğretmenliğe  daha  önce  başlayana  öncelik 

verilecektir. 

Örneğin;

1- A ilçesindeki  bir okulun boş bulunan Coğrafya  alanına yapılacak atama için A  ilçesinden 70  ve 80 

hizmet  puanı bulunan  iki öğretmenle  B  ilçesinden 150  puanı bulunan  bir  öğretmen ve  C  ilçesinden 200  puanı 

bulunan  bir  öğretmenin  başvuruda  bulunması  durumunda,  bu  okulun  Coğrafya  öğretmenliğine  A  ilçesinden 

başvuran öğretmenlerden 80 hizmet puanı bulunan öğretmenin ataması yapılacaktır.

2-  A  ilçesindeki  bir  okulun  boş  bulunan  Tarih  alanına  yapılacak  atama  için  A  ilçesinden  hiçbir 

başvurunun bulunmaması, buna  karşın B ilçesinden 100 puanı  bulunan bir öğretmen ve C  ilçesinden 150 puanı 

bulunan bir öğretmenin başvuruda bulunması durumunda, bu okulun Tarih öğretmenliğine C ilçesinden başvuran 

150 hizmet puanı bulunan öğretmenin ataması yapılacaktır. 

 

 

2021 YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Norm Açığı Bulunan Kurumların İlan Edilmesi

 

 

07/12/2021

 

    Okul/kurum müdürlüğünce Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve ilgililere tebliğ işlemi

 

08/12/2021 - 10/12/2021

(Saat 17:00'ye kadar)

Öğretmenlerin Tercih Başvurularının Alınması

13/12/2021 - 17/12/2021

(Saat 16:00'ya kadar)

    Başvuruların Okul/Kurum Müdürlüklerince Onaylama İşlemleri

 

13/12/2021 - 17/12/2021

(Saat 17:00'ye kadar)

    Öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görevlerine başlama işlemleri

24/01/2022 - 04/02/2022 tarihleri arasında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim:

Telefon : 0352 330 11 25 (1010-1017)

e-posta : atama38@meb.gov.tr

Gültepe Mh Talas Bulvarı No 1/B Melikgazi KAYSERİ - 0 352 330 11 25 Pbx

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.