KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞIMIZIN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

BAKANLIĞIMIZIN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

BAKANLIĞIMIZIN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

 

2020  ?  2021  eğitim  öğretim  yılının  ikinci   döneminde  yüz  yüze  eğitim  yapılacak  okullara  ve  sınıf düzeylerine  ilişkin  açıklamalar  ilgi  (d)  yazı  ile  belirtilmiştir.  Buna  göre;  15  Şubat  2021  tarihi   itibarıyla yüz  yüze  ve  uzaktan   eğitim   faaliyetleri  başlamıştır.  Ancak  ülke  genelinde  salgına  yönelik  vaka yoğunluğunun  iller   bazında  farklılık  seyretmesi  nedeniyle  1  Mart  2021  tarihinde   gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi  Toplantısı'nda yüz  yüze   eğitime başlayacak  okul ve  sınıf  seviyelerine ilişkin kararlar alınmış  olup kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Buna  göre   Sağlık  Bakanlığı  tarafından   salgındaki  durumuna göre  düşük,  orta,   yüksek ve   çok  yüksek riskli  olarak  belirlenen  illerde   yüz   yüze   ve   uzaktan  eğitim  uygulamaları  ilgi  (a)  Yönetmeliğin  Ek-2  inci maddesi  hükmü  gereği  tüm   resmî  ve  özel  okul  öncesi  eğitim  ve  ilköğretim  kurumlarında  aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Bütün  illerde   15  Şubat  2021  tarihi   itibarıyla   yüz  yüze  eğitime  başlayan  okul  ve   sınıf  düzeylerinde uygulama ilgi (d) yazıda  belirtildiği  şekilde devam edecektir.

  1. Bütün risk  gruplarındaki illerde  bulunan  ilkokullarda  haftada  2 (iki)  gün  yüz  yüze,  3 (üç)   gün uzaktan eğitim yapılacaktır.  Bu okullardaki yüz yüze eğitimlerde Ek-1'de yer  alan Çizelge uygulanacaktır.
  2. Düşük ve   orta  riskli illerde  bulunan   ortaokulların 5 inci,  6 ncı ve 7  nci sınıflarında haftada 2  (iki) gün yüz  yüze,  3  (üç)  gün  uzaktan   eğitim   yapılacaktır.  Bu  sınıflarda  Ek-1'de  yer  alan  Çizelge uygulanacaktır.  Yüksek  ve  çok   yüksek  riskli   illerde   ise   bu  sınıflarda   sadece  uzaktan  eğitim yapılacaktır.
  3. Düşük  ve   orta   riskli  illerde   bulunan   imam   hatip  ortaokullarının  5  inci,  6  ncı  ve  7  nci  sınıflarında haftada  2  (iki)  gün  yüz  yüze,  3  (üç)  gün uzaktan   eğitim   yapılacaktır. Bu  sınıflarda  Ek-3'te  yer   alan çizelge  uygulanacaktır.  Yüksek  ve  çok   yüksek  riskli   illerde   ise   bu  sınıflarda   sadece  uzaktan  eğitim yapılacaktır.
  4. Bütün  risk  gruplarındaki  illerde   bulunan   ortaokulların  8  inci  sınıflarında,  sınıf  mevcudunun  kalabalık olması  ve  sınıfın  bölünmesini  gerektiren  durumlarda  haftada   12  ders  saati,  diğer   durumlarda   ise haftada  22  ders  saati  yüz   yüze   eğitim  yapılacaktır.  Bu  sınıflarda  haftada  12  ders  saati  yüz   yüze   eğitim yapılması  durumunda   Ek-1  Çizelge;  22  ders  saati  yüz  yüze  eğitim   yapılması  durumunda  Ek-2 Çizelge uygulanacaktır.
  5. Bütün  risk  gruplarındaki  illerde   bulunan   imam   hatip  ortaokullarının  8  inci  sınıflarında,  sınıf mevcudunun  kalabalık  olması  ve  sınıfın  bölünmesini  gerektiren  durumlarda  haftada   14  ders  saati, diğer  durumlarda  ise   haftada   24  ders  saati  yüz  yüze  eğitim   yapılacaktır.  Bu  sınıflarda  haftada  14  ders saati  yüz  yüze  eğitim  yapılması   durumunda  Ek-3  Çizelge;  24  ders  saati  yüz   yüze   eğitim  yapılması durumunda Ek-4 Çizelge uygulanacaktır.
  6. Bütün  risk  gruplarındaki  illerde   okullar  bünyesindeki  ana   sınıfı  ve  uygulama   sınıflarındaki  yüz  yüze eğitim, sınıfın  bağlı bulunduğu  okulda  yüz  yüze  eğitimin devam ettiği günlerde yapılacaktır.
  7. Bütün  risk  gruplarındaki  illerde   bulunan   özel  eğitim  okulları,  özel  eğitim  sınıfları  ve   özel  eğitim   ana sınıflarında öğle   arası verilmeyecek olup bir  ders saati 30 (otuz)  dakika; teneffüsler  ise  10  (on) dakika olacak  şekilde haftada   5  (beş)  gün ve  günde  6  (altı)  ders/etkinlik  saati  yüz  yüze eğitim   yapılacaktır. Yüz  yüze  eğitim   dışında  kalan  ders  saatleri  ise   uzaktan  eğitim  yoluyla  tamamlanacaktır.  Bilim  ve Sanat  Merkezleri  (BİLSEM)  de   programları   dahilinde  yüz  yüze  eğitim  yapacaklardır.  Velisi tarafından   yüz yüze  eğitime  katılmak istemediğini   dilekçe ile  bildiren  öğrencilere, BİLSEM  idareleri uzaktan  eğitim  yoluyla  destek  eğitiminin  sürdürülebilmesi  için  gerekli  tedbirleri  alacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme  yoluyla  öğrenim  gören  öğrencilerin  sınıf  seviyelerine  ve   risk  durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.
  8. Sınıf  mevcutlarının  kalabalık  olduğu  ve   seyreltme   ihtiyacı duyulan  tüm   sınıflar  ikiye  bölünerek  yüz yüze  eğitim   yapılabilecektir.  Bölünme  sonucu  oluşan  grupların  hangi  gün  okula  geleceği  okul müdürlüklerince planlanacaktır.
  9. Tüm  sınıf  düzeylerinde  yüz  yüze  eğitimin  yapıldığı  gün  ve  saatlerin  dışında   kalan  diğer  ders  ve etkinlikler  uzaktan  eğitim   yoluyla  işlenecektir.  Uzaktan  eğitim  yoluyla  işlenecek   derslerde canlı  ders uygulamalarının  yanı   sıra   EBA  TV  ve  EBA  Portal'da  yer  alan  içeriklerden   yararlanılacaktır.   Yüz yüze  eğitim   faaliyetlerine   katılmayacak  öğrenciler,   sınıfının  konu  ve   kazanımlarının  işlenen bölümünün  tamamından  sorumlu  olacak   ve  okullarında  yüz  yüze  gerçekleştirilecek   ölçme değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.

10. İlkokul,  ortaokul  ve  imam   hatip  ortaokullarındaki  yüz  yüze  ve  uzaktan   eğitimlerde   bir   ders  saati  30 (otuz) dakika; teneffüsler ise  10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır.

11. Okul  öncesi  eğitim   kurumlarındaki  yüz   yüze   eğitimler   aralıksız   ve   bir  etkinlik  saati  30  (otuz)   dakika olarak planlanacak, uzaktan  eğitimler ise  ilgi (ç)  yazı esaslarına göre yürütülecektir.

12. İl/ilçe  hıfzıssıhha  kurullarının  il/ilçe   millî  eğitim   müdürlükleriyle  alacakları   karar  doğrultusunda bütün  risk  gruplarındaki  illerde   bulunan   yatılı  bölge  ortaokulları,  imam   hatip  ortaokulları  ve  özel eğitim okullarının  pansiyonlarından, ilgili  mevzuat hükümlerine  göre salgına yönelik gerekli  tedbirler alınarak öğrencilerin yararlanmaları sağlanacaktır.

13. Taşıma  Yoluyla  Eğitime  Erişim  Yönetmeliği  ile  Okul  Servis  Araçlarının  Çalıştırılmasına  İlişkin   Usul ve  Esaslar  kapsamında  taşıma   hizmeti  veren   araçlarda  hijyen  koşullarının   sağlanması  için  gerekli tedbirler   alınacak  ve  araçlardaki  oturma  düzeni  öğrencilerin  birbirleriyle  temasını   asgari  seviyeye indirecek  şekilde planlanacaktır.

14. Taşıma  Yoluyla  Eğitime  Erişim  Yönetmeliği  hükümleri  kapsamında   taşınan  öğrencilere  yemek hizmeti  verilebilmesi için  il/ilçe   hıfzıssıhha kurullarından  olumlu görüş   alınacak  olup  yemek  hizmeti verilmesi halinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler  alınacaktır.

15. Okullarda  bulunan kantin,  yemekhane   ve  diğer   gıda işletmelerinde,  Bakanlığımız  2020/8 No'lu  Okul Kantinlerinde  Satılacak  Gıdalar  ve  Eğitim  Kurumlarındaki  Gıda  İşletmelerinin  Hijyen  Yönünden Denetlenmesi  konulu  Genelgesi,  Strateji  Geliştirme  Başkanlığının  18.10.2020  tarihli   ve  15021892 sayılı  yazısı  ve  ilgi  (e)   Kılavuz  doğrultusunda   belirlenen  kriterlere  uygun  hizmet  sunumu gerçekleştirilecektir.

16. 2020  ?  2021  eğitim  öğretim  yılının  ikinci   dönemine  ilişkin  puanlar  ilgi  (a)  Yönetmeliğin  Ölçme  ve Değerlendirme  hükümleri  esas  alınarak  verilecektir.  Bütün  risk  gruplarındaki  illerde   tüm   sınavlar  yüz yüze  gerçekleştirilecektir.  Kendisinde  veya   birlikte  kaldığı  aile   bireylerinde  herhangi  bir  kronik rahatsızlığı  bulunan  öğrenciler,  okul  içinde   uygun  bir   zamanda   ve   izole   bir  ortamda   sınava alınacaktır.  Herhangi bir   nedenle  sınavlara katılamayan  ve okul   yönetimince  mazereti uygun  görülen öğrenciler  ilgi  (a)  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde  ilgili   ders  öğretmeninin  belirleyeceği  tarihte sınava  alınacaktır.   Birinci  sınavlarla   ilgili   takvim   ivedilikle   belirlenerek  öğrenci  ve  velilerine duyurulacaktır.

17. Yüz  yüze  eğitim   için  çocuğunu  okula  göndermek  istemeyen   velinin   yazılı   onayı  alınacak  ve  okula gelmeyen öğrenciler  devamsız  sayılmayacaktır.

18. Öğrencilerin  okulda   geçirdikleri   tüm   zaman   diliminde  maske  kullanımı,  sosyal  mesafe  ve   temizlik kurallarına  uymaları  hususunda   gerekli   rehberlik  ve  yönlendirme  yapılarak  ilgi  (e)  Kılavuz hükümlerine uyulacaktır.

 03-03-202103-03-202103-03-202103-03-2021

Gültepe Mh Talas Bulvarı No 1/B Melikgazi KAYSERİ - 0 352 330 11 25 Pbx

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.