KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞIMIZIN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM VE SINAV UYGULAMALARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

BAKANLIĞIMIZIN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM VE SINAV UYGULAMALARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

BAKANLIĞIMIZIN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM VE SINAV UYGULAMALARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla  Cumhurbaşkanlığı  Kabinesi  tarafından  alınan  kararlar  doğrultusunda  Bakanlığımızca  yüz  yüze  ve uzaktan eğitim faaliyetleri planlanmış ve yürütülmüştür. 01.03.2021 tarihinde  gerçekleştirilen  Cumhurbaşkanlığı  Kabinesi  toplantısı  sonrasında  alınan  kararlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.  Bu kapsamda iller; düşük, orta, yüksek ve çok riskli  olarak  sınıflandırılmıştır.  Yapılan  bu  sınıflandırma  neticesinde  Bakanlığımıza  bağlı  örgün  ortaöğretim kurumlarında  ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı  EK 3 üncü maddesi kapsamı ile ilgi (c) Kılavuz hükümleri çerçevesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Genel esaslar;

a) Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılacak, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze  eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere  ilgi (c) Kılavuz hükümlerine göre gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

b) Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecektir.

c) Ortaöğretim kurumları yönetimlerince, yüz yüze eğitim için gruplara ayrılan şubelerden, her bir grubun haftanın hangi iki günü okula geleceği eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacaktır. Eğitim kurumlarında derslik ve eklentilerin periyodik olarak kapsamlı şekilde genel temizliği yapılacaktır. Yüz yüze eğitim için belirlenen günlerde; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca öğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecektir.

ç) Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim, 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlamış olup hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için belirtilen tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları en geç 08 Mart 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde gerekli hazırlık ve planlamalarını tamamlayacaktır.

d) Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden,  öğrencilerin beklenti  ve ihtiyaçları  da dikkate  alınarak, okul  yönetimince belirlenenler,  yüz yüze eğitim; bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecektir.

e) Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup bu hususta devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencileri takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından; Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

f)  Yüz  yüze  eğitim  faaliyetlerine  katılmayacak  öğrenciler;  sınıfının  konu  ve  kazanımlarının  işlenen bölümünün  tamamından  sorumlu  olacak,  bu  çervede  Eğitim  Bilişim  Ağı  (EBA)  üzerinden  gerçekleştirilen uygulamalar,  canlı  sınıf  uygulamaları  ile  EBA  TV  üzerinden  yürütülen  eğitimi  takip  edecekler  ve  eğitim kurumlarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.

g) Seyreltilmiş sınıf uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak; eğitim kurumu yönetimlerince yüz yüze eğitim  ile uzaktan  eğitim, senkron/eş  zamanlı şekilde  yürütülecek, ayrıca  ihtiyaç oluşması  durumunda geçici öğretmen  görevlendirmesi,  ücretli  öğretmen  görevlendirilmesi  ile  uzaktan  eğitim  kapsamında  sınıf/şube birleştirmesi yapılabilecektir.

ğ) "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" ile "Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve  Esaslar" kapsamında  taşıma hizmeti  veren araçlarda  hijyen koşullarının  sağlanması için  gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgariye indirecek şekilde planlanacaktır.

h) "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi  için  il/ilçe  hıfzıssıhha  kurullarından  olumlu  görüş  alınması,  yemek  hizmeti  verilmesi  hâlinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir.

ı) Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.lu "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi" konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ile ilgi (c) Kılavuz hükümleri doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kantin ve yemek hizmetleri verilebilecektir.

1. Ülke genelinde;

a) Tüm illerimizde ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmıştır.

b) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında  birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacaktır.

c) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait  uygulama kazanımlarının  yüz yüze  eğitimine tüm illerde  02 Mart  2021 Salı  gününden itibaren başlanacaktır.

ç) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet  adresinde yayınlanmakta olan  "2020-2021 Eğitim  ve Öğretim Yılı  İkinci Dönem Çerçeve Öğretim  Programı" kullanılacaktır. Söz  konusu çerçeve  öğretim programlarında yer  alan derslerin uygulama kazanımları yüz  yüze, teorik olan kazanımları  ise uzaktan eğitim yoluyla  yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacaktır.  Güzel sanatlar liseleri ile  spor liselerinde yüz yüze  ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde, Anadolu imam hatip liseleri için 23.02.2021 tarih ve 21146381 sayılı yazı "dogm.meb.gov.tr" internet adresinde  yayımlanmıştır.

d) Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacaktır. Ancak okul  pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun  önüne geçebilmek  amacıyla okula erişim  sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek olup gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilecektir. Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirler alınarak aksaklığa meydan verilmeyecektir.

e) Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır.

f) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün, günde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve öğle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir. Yüz yüze eğitime veli dilekçesi ile katılmayacak olan bilim ve sanat merkezleri öğrencilerinin destek eğitimleri, BİLSEM yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin bulunduğu ilin risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlayacaktır.

g) Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze  yapılacaktır. Sınavların takvimi; 08  Mart 2021 Pazartesi gününden  itibaren üç haftayı geçmeyecek  şekilde  eğitim  kurumu  alan  zümre  başkanları  kurulunca  belirlenip  planlanacak,  eğitim  kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak, birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart 2021 Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacaktır.

ğ) 12.02.2021 tarihli, E-83203306-10.03-20619760 sayılı ve "Ortaöğretim Kurumlarında İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim ve Diğer Uygulamalar" konulu yazımızın; 8 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri, 9 uncu maddesinin (a) ve (c) bentleri, 10 uncu, 12 nci, 14 üncü ve 15 inci maddelerinin aynen uygulanmasına devam edilecektir.

h) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 08-26 Mart 2021 tarihleri arasında; birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacaklardır.

ı) İl/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaöğretim kurumları haftanın 2 (iki) günü yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Barınma ihtiyacı olan öğrenciler gerekli tedbirler alınması kaydıyla ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarında kalabileceklerdir.

i) Resmî eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kursları yüz yüze devam edecektir.

2. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;

a) Ortaöğretim  kurumlarının hazırlık,  9, 10  ve 11.  sınıflarında tam  zamanlı uzaktan  eğitime devam edilecektir.

b) 12. sınıflarda ise yüz yüze eğitime seyreltilmiş sınıf uygulaması ile devam edilecek olup bu kapsamda verilecek dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

3. Düşük ve orta riskli illerde;

a)  Ortaöğretim kurumlarının  hazırlık,  9, 10  ve 11.  sınıflarında;   haftada  iki  gün, günde  8 saat  ve seyreltilmiş sınıf uygulaması  şeklinde yüz yüze eğitim  uygulanacaktır. 12. sınıflarda ise  yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

b) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının 9, 10 ve 11. Sınıflarında haftada  2  gün,  seyreltilmiş  sınıflarda  yapılacak  yüz  yüze  eğitimlerde,  meslek  derslerindeki  uygulama kazanımlarına öncelik verilecektir.

c) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının, ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere, yüz yüze yapılacak eğitimlerde, ortak derslerin yanında 9 ve 10. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ile Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerine yer verilecektir. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecektir.

Gültepe Mh Talas Bulvarı No 1/B Melikgazi KAYSERİ - 0 352 330 11 25 Pbx

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.